BITUM Nordic A/S

​15 års produktgaranti – MULTIGUM tagdækningssystem

​Garanti

​Denne garanti er en speciel BITUM produktgaranti udstedt af BITUM Danmark A/S, og er således en udvidelse af de rettigheder, køber opnår i henhold til dansk lovgivning.

A. Garantien omfatter

Garantien omfatter MULTIGUM tagdækningssystem.

B. Garantien dækker

Garantien dækker alene i tilfælde af vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved produktet, og således ikke vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved pålægningen eller fejl i den underliggende konstruktion, jf. omstående betingelser.

Garantien dækker vederlagsfri omlevering af de fejlbehæftede produkter og montering på taget med samme eller tilsvarende produkter i overensstemmelse med omstående betingelser.

C. Garantiperiode

Garantien gælder i 15 år fra det tidspunkt, hvor leverancen er faktureret af forhandleren eller den udførende entreprenør.

D. Vilkår

For garantien gælder omstående betingelser.

OBS: Husk at sammenhæfte faktura eller kopi af faktura (eller følgeseddel), der angiver

 1. Ejendommens beliggenhed,
 2. Hvilket af BITUM Danmark A/S tagdækningsprodukter, der er anvendt, med dette garantibevis, og lad det følge husets papirer fra ejer til ejer.

Garantiens betingelser

 1. Garantien gælder for køber og enhver efterfølgende ejer af den pågældende ejendom.
 2. En betingelse for garantiens ikrafttræden er, at tagdækningen er udført i henhold til BITUM Danmark A/S´s påføringsanvisninger, som var gældende på udførelsestidspunktet.Garantibevisets indehaver kan ved henvendelse til BITUM Danmark A/S få tilsendt gældende påførings anvisninger.
 3. Garantien dækker ikke utætheder, som ikke kan henføres til produktets kvalitet, men f.eks. skyldes hærværk, fejlagtig påføring, eftermontering af antenner, skilte, solfangere etc. på taget, mangelfuld vedligeholdelse og renholdelse (se nedenfor), forkert trafik på taget samt skader som følge af fejl i den underliggende konstruktion eller andre uforudsete årsager.
 4. Garantien dækker ikke følgeskader, herunder råd og svamp i bygningen og dennestagkonstruktion eller effekter, der befinder sig i bygningen, ligesom driftstab, avancetab og andre indirekte tab falder uden for garantien.
 5. Garantien kan kun påberåbes ved skriftlig henvendelse til BITUM Danmark A/S som leverandør. Garantien skal gøres gældende inden rimelig tid efter at skaden er konstateret eller burde være konstateret, men inden garantiperiodens udløb med kopi af faktura (eller følgeseddel / ordrebekræftelse), som angiver ejendommens beliggenhed, og som specificerer hvilke af BITUM Danmark A/S´s tagdækningssystemer der er anvendt. De pågældende BITUM produkter er mærket i henhold til vort kvalitetsstyringssystem, således at de entydigt vil kunne identificeres på BITUM´s laboratorium.
 6. Garantien er betinget af, at BITUM Danmark A/S forestår udskiftningen af fejlbehæftede produkter.
 7. Garantien gælder alene produkter anvendt i Danmark, inklusive Grønland og Færøerne.

Vester Hassing, oktober 2006.

Vedligeholdelse og renholdelse af taget​

Driftvejledning:

Tagfladen skal minimum 2 gange årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftforanstaltninger:

 • Tagbrønde og bladfang renses
 • Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen
 • De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes- og opfejningen fjernes. Ovenlyskupler bør vaskes med almindeligt sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgennemgangen.

​Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges om de har beskadiget tagbelægningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes.

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 2 gange årligt.

Sne bør normalt ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare snebelastningen. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med en kost for at undgå at beskadige tagdækningen.

Vedligeholdelsesvejledning:


 • Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres.
 • Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres.
 • Elastiske fuger omkring fugeskinner m.v. bør eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.
 • Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende bør eftergås med fugemasse hvert 5. år.

Adresseinfo​

BITUM Nordic A/S

Porsborgparken 5

9530 Støvring

Kontaktinfo

Tlf.: +45 9825 0022

E-mail: bitum@bitum.dk​​​

CVR-nr. 29407525

Om os

BITUM Nordic A/S er førende leverandør af produkter og løsninger til beskyttelse af bygninger og konstruktioner.​ Vi leverer løsninger i hele Norden.